Algemene voorwaarden & privacybeleid

Algemene voorwaarden webshop

1. Verpakking & Verzending

Bij de kaarten met schrijf & verzendservice wordt jouw kaart op werkdagen binnen 24 uur verzonden met de reguliere brievenbuspost. Mocht je een kaart voor een bepaalde datum willen laten versturen, bijvoorbeeld een verjaardag, laat dit dan even weten in de bestelnotitie.

Alle andere producten worden binnen 3 werkdagen verzonden in een brievenbusdoosje, om ze zo mooi mogelijk bij je aan te laten komen. Alle producten in de webshop worden per brievenbuspost verzonden en zijn daarom niet verzekerd. Het risico is dan ook voor de koper.

2. Verzendkosten

De verzendkosten binnen Nederland zijn 4,25 voor een brievenbuspakketje. Bij bestellingen boven de 30,- is de verzending gratis. Je kunt jouw bestelling ook gratis, op afspraak, komen ophalen bij mij in Zaandam.

3. Betaling

In de webshop kun je veilig betalen met iDEAL.

4. Retourneren

Ik doe mijn uiterste best om ervoor te zorgen dat jij helemaal gelukkig bent met je aankoop! Mocht je om een of andere reden toch niet tevreden zijn, dan hoor ik dat heel graag. Neem binnen veertien dagen na ontvangst contact me met me op via info@eminkstudio.nl Dan zoeken we samen een oplossing: je stuurt het product terug (in de originele staat) en ontvangt van mij een vervangend product, of ik boek de gemaakte kosten – inclusief verzendkosten – terug. Let op, gepersonaliseerde producten kunnen niet zomaar geretourneerd worden. Als er echt iets mis is, laat het me dan vooral weten. In alle gevallen zijn de verzendkosten voor het retourneren voor de koper.

Algemene voorwaarden opdrachten

1. ALGEMEEN

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de klant en Emink Studio.
 • Van de Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken na een schriftelijke goedkeuring door Emink Studio. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven dan wel volledig van toepassing.
 • Door akkoord te gaan met een bestelling of offerte aanvaardt de klant deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend.

2. PRIJZEN EN OFFERTES

 • Alle offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig.
 • Eventuele wijzigingen in de oorspronkelijk gemaakte overeenkomst of offerte zijn pas geldig op het moment dat een aanvullende of gewijzigde overeenkomst door beide partijen schriftelijk is aanvaard.
 • Bij de prijzen voor het ontwerpen van kaarten op maat zijn indien nodig 2 correctierondes inbegrepen. Per extra correctieronde wordt € 25,- exclusief BTW berekend.
 • Emink Studio heeft het recht om prijzen op de website met directe ingang te wijzigen.
 • Offertes en aanbiedingen zijn niet automatisch geldig voor opdrachten in de toekomst.

3. OVEREENKOMST OPDRACHT

 • De overeenkomst tussen de klant en Emink Studio komt tot stand na een akkoord op de offerte door de klant. De opdracht wordt via e-mail bevestigd en na deze acceptatie en het voldoen van de aanbetaling door de klant zal Emink Studio de opdracht op de planning zetten en hiermee starten.
 • Zowel de klant als Emink Studio dient zich hiermee te houden aan de rechten en plichten die het contract met zich meebrengen.
 • Zowel de klant als Emink Studio hebben het recht om het contract op ieder gewenst moment schriftelijk op te zeggen indien de klant of Emink Studio kan aantonen dat de werkzaamheden zoals overeengekomen niet kunnen worden uitgevoerd.

4. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 • De klant is verantwoordelijk voor het volledig en juist aanleveren van alle gegevens op het ontwerp. Daarnaast zorgt de klant voor een tijdige aanlevering van de benodigde gegevens, zodat de opdracht volgens planning kan worden uitgevoerd.
 • De klant geeft Emink Studio het recht om de bestanden die zijn aangeleverd in het ontwerp te gebruiken.
 • Emink Studio zal de opdracht zorgvuldig uitvoeren en zal zich inzetten om de opdracht snel en volgens planning uit te voeren. Indien noodzakelijk zal Emink Studio de klant op de hoogte houden van de voortgang.
 • Emink Studio is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in het ontwerp na een akkoord van de klant op de laatste proefdruk. De klant is altijd eindverantwoordelijk voor de controle op juistheid van de gegevens.

5. LEVERING EN LEVERTIJD

 • Onder oplevering wordt verstaan het leveren van het in de offerte beschreven product.
 • Levertijden zijn afhankelijk van de aanlevering van informatie en materialen door de klant aan Emink Studio.
 • Emink Studio streeft ernaar de producten zo snel mogelijk te leveren, tenzij dit -om welke reden dan ook- niet haalbaar is. (eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers). Emink Studio zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
 • De levertijd van producten in de webshop is gemiddeld 3 werkdagen en wordt uitgevoerd door POST NL.
 • Oplevering geschiedt pas wanneer Emink Studio het totale factuurbedrag heeft ontvangen.

6. BETALING

 • Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
 • Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Emink Studio totdat alle bedragen die de opdrachtgever aan Emink Studio op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig zijn voldaan.
 • Emink Studio draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag Emink Studio overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.
 • Indien de klant drukwerk heeft besteld dan ontvangt de klant na een akkoord op de fysieke proefdruk de factuur voor de betaling. De bestelling gaat pas naar de drukker als het volledige factuurbedrag is betaald.
 • Emink Studio mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer Emink Studio door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven
 • Indien de betalingstermijn wordt overschreden worden er 5% administratiekosten in rekening gebracht per verstreken termijn.
 • Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen.

7. ANNULERING

 • Bij annulering van een voor de opdrachtgever gemaakt ontwerp, zal Emink Studio de gewerkte uren a € 50,- per uur exclusief BTW ontwerpkosten in rekening brengen ter compensatie van de werkzaamheden die reeds zijn uitgevoerd.
 • Als het proces van het drukwerk reeds in gang is gezet kan de bestelling niet meer worden geannuleerd.

8. AANSPRAKELIJKHEID

 • Emink Studio is niet aansprakelijk voor iedere schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door Emink Studio verzonden producten. Emink Studio sluit aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit het ontvangen van deze producten.
 • Emink Studio is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onvolledige of onjuiste informatie die is aangeleverd door de klant.

9. OVERMACHT

 • In geval van overmacht heeft Emink Studio het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Emink Studio zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
 • Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Emink Studio geen invloed kan uitoefenen.

10. PRIVACY

 • Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Emink Studio gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
 • Emink Studio zal alle informatie van de klant vertrouwelijk behandelen.
 • Emink Studio heeft het recht ontwerpen te publiceren op de website, sociale media of te gebruiken voor promotionele doeleinden, tenzij anders is aangegeven door de klant.

11. AUTEURSRECHT

 • Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of model- recht en auteursrecht – op de resultaten uit de opdracht komen toe aan Emink Studio. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Emink Studio daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.
 • Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 12
 • Emink Studio heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze te (laten) vermelden of verwijderen.
 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Emink Studio het resultaat zonder vermelding van de naam van Emink Studio openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 • Op de geleverde kaarten wordt altijd het auteursrecht van Emink Studio vermeld d.m.v. het webadres. Dit zal altijd zo subtiel mogelijk gedaan worden.

12. GEBRUIK VAN RESULTAAT

 • Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Emink Studio, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.
 • Mocht de opdrachtgever de illustraties vaker willen gebruiken, in een herdruk of in een andere vorm, of willen verkopen naar bijv. het buitenland, dan wordt hierover eerst contact opgenomen met de illustrator, er wordt dan een licentiepercentage over het ontwerpbedrag berekend. Dit gaat om 30% van het ontwerpbedrag.
 • Bij het bestellen van een kaart op maat kan het ontwerp van deze kaart na verloop van tijd onderdeel worden van de vaste kaarten collectie van Emink Studio.
 • Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.
 • De opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. Emink Studio kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.
 • In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Emink Studio recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.
 • Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:
  – het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is
  – Indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 7.
  – In geval van faillissement van de opdrachtgever
 • Emink Studio heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten of foto’s hiervan te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten en promotie.

13. TOEPASSELIJK RECHT

 • Op alle overeenkomsten tussen de klant en Emink Studio (waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

privacyBeleid

bedrijfsgegevens

Emink Studio – KvK nr: 74143549
Contactgegevens: Emma Groot Wassink – info@eminkstudio.nl
Adres: P. L. Takstraat 20, 1501 PH, Zaandam

Persoonsgegevens die Emink Studio verwerkt

Emink Studio verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Ik gebruik deze gegevens om de bestelling met jou als klant zo goed mogelijk te laten verlopen en omdat ik wettelijk verplicht ben om deze te verzamelen. Hieronder vind je een overzicht van alle persoonsgegevens die Emink Studio verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Bankrekeningnummer

Voor het ontwerp van een geboortekaartje worden de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt van personen jonger dan 16 jaar: naam, geboortedatum, geslacht, gewicht, geboorteplaats en tijd.

Met welk doel worden je persoonsgegevens verwerkt?

Emink Studio verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je gegevens worden gebruikt voor het maken van een ontwerp van een trouw- of geboortekaart
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Voor het afhandelen van jouw betaling en het versturen van een factuur met je adres
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Gegevens van Google Analytics op mijn website. Deze gegevens zijn anoniem en worden gebruikt om mijn website te optimaliseren zoals bijvoorbeeld het aantal bezochte pagina’s, de statistieken of de duur van een website bezoek.

Geautomatiseerde besluitvorming

Emink Studio neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Emink Studio bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is en strikt noodzakelijk, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Met wie worden deze gegevens gedeeld?

Emink Studio verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld aan de belastingdienst of boekhouder. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Verder worden de persoonlijke gegevens op de ontwerpen op mijn website altijd onleesbaar gemaakt.

Cookies of vergelijkbare technieken

Emink Studio gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Emink Studio gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen en winkelmand onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we onze website kunnen blijven verbeteren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Emink Studio en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@eminkstudio.nl.
Emink Studio wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveilig ik jouw persoonsgegevens?

Emink Studio neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@eminkstudio.nl